Nachrichten

TopJOBS
Rechts­an­wäl­tin­nen / Rechts­an­wäl­te

Hogertz LLP, Ber­lin

ei­ne Sach­be­ar­bei­te­rin / ei­nen Sach­be­ar­bei­ter für Ver­brau­cher- und Re­ge­lin­sol­venz­ver­fah­ren so­wie RSB-Ver­fah­ren

InsoTreu, Han­no­ver

Rechts­an­walt (w/m)

FREY Rechtsanwälte Partnerschaft, Köln

JU­RIST FÜR AR­BEITS­RECHT (M/W)

Peek & Cloppenburg, Düs­sel­dorf

Rechts­an­wäl­te (m/w) in den Be­rei­chen Im­mo­bi­li­en­recht, Ver­ga­be­recht und Ge­werb­li­cher Rechts­schutz

Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Stutt­gart

en­ga­gier­te Kol­le­gen (m/w)

Raue LLP, Ber­lin

Rechts­an­wäl­te (m/w) für den Be­reich Cor­po­ra­te

Bird & Bird LLP, Düs­sel­dorf

Rechts­an­wäl­te (m/w)

Hogan Lovells LLP, Frank­furt/M.

RECHTS­AN­WALT (M/W) AR­BEITS­RECHT

Allen & Overy LLP, Düs­sel­dorf

Neueste Stellenangebote
Trai­ner (m/w) im Be­reich der Um­schu­lung zum No­tar­fach­an­ge­s­tell­ten / Rechts­an­walts und No­tar­fach­an­ge­s­tell­ten
Sach­be­ar­bei­ter(in) For­de­rungs­ma­na­ge­ment in Teil­zeit oder Voll­zeit
Know­led­ge Ma­na­ge­ment / Re­por­ting Over­sight Team
Voll­ju­rist/in als Be­ra­ter/in des Mo­bi­li­ty Ver­triebs
Rechts­an­walt/in / Voll­ju­rist/in
Rechts­an­walts­fach­an­ge­s­tell­te / Rechts­an­walts­fach­an­ge­s­tell­ter
Per­so­nal­re­fe­rent mit Schwer­punkt Per­so­nal­con­trol­ling & Ver­gü­tung