Hintergründe

TopJOBS
be­ruf­s­er­fah­re­nen Rechts­an­walt (m/w) für den Be­reich Öf­f­ent­li­ches Wirt­schafts­recht

Bird & Bird LLP, Düs­sel­dorf

Rechts­an­wäl­te (m/w) Li­ti­ga­ti­on in Voll­zeit oder Teil­zeit

Noerr LLP, Dres­den und 2 wei­te­re

Tran­sac­ti­on La­wy­er (m/w) im Be­reich Ban­king mit Schwer­punkt Real Es­ta­te Fi­nan­ce

Linklaters, Mün­chen

Rechts­an­wäl­te (m/w) Li­ti­ga­ti­on in Voll­zeit oder Teil­zeit

Noerr LLP, Ber­lin und 2 wei­te­re

Rechts­an­walt (m/w) für den Be­reich Com­mer­cial Con­tracts (Schwer­punkt: Au­to­mo­ti­ve)

Bird & Bird LLP, Frank­furt/M.

Rechts­an­wäl­te (m/w) für den Be­reich Cor­po­ra­te

Bird & Bird LLP, Düs­sel­dorf

Rechts­an­walt (m/w) für den Be­reich Pa­tent Li­ti­ga­ti­on

Bird & Bird LLP, Düs­sel­dorf

As­so­cia­te (w/m) im Be­reich In­suran­ce

Taylor Wessing, Düs­sel­dorf

Rechts­an­walt (m/w) Cor­po­ra­te/M&A

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düs­sel­dorf

Neueste Stellenangebote
Pa­ten­t­an­walt (m/w)
KAR­RIE­RE ALS VOLL­JU­RIST (M/W) BEI DER BUN­DES­WEHR
Voll­ju­rist (m/w) Ar­beits­recht
Rechts­an­walts­fach­an­ge­s­tell­te / Rechts­an­walts­fach­an­ge­s­tell­ten (w/m)
Re­fe­rent (m/w) im Re­fe­rat Ver­mö­gens­scha­den­Haftpf­licht Be­trieb
Syn­di­kus­an­walt (w/m) als Füh­rungs­kraft Com­p­li­an­ce
Vor­stand­sas­sis­tenz (m/w)