Kanzleikunst

 
1 von 6
 
Neueste Stellenangebote
Syn­di­kus­rechts­an­walt (m/w/d) / wis­sen­schaft­li­cher Re­fe­rent (m/w/d)...
Rechts­an­walt (m/w/d) im Ver­si­che­rungs­recht
Rechts­an­walts-/ No­tar­fach­an­ge­s­tell­te (m/w/d)
Rechts­an­walt (m/w/d) mit Be­ruf­s­er­fah­rung Cor­po­ra­te/M&A
Wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­ter (m/w/d) und Rechts­re­fe­ren­da­re (m/w/d)
Rechts­an­walt (m/w/d) im Ver­si­che­rungs­recht
Ju­ris­ti­sche Mit­ar­bei­ter:in­nen / Dipl. Jur. (Univ.) /...
Rechts­an­walt (m/w/d) für den Be­reich Öf­f­ent­li­ches Recht
IT-Se­cu­ri­ty-Ad­mi­ni­s­t­ra­tor (m/w/d)
Voll­ju­ris­tin / Voll­ju­ris­ten (w/m/d)
Rechts­an­wäl­tin/Rechts­an­walt (w/m/d) Cor­po­ra­te/M&A
Stu­di­ums­be­g­lei­ten­de Be­ruf­s­tä­tig­keit in der In­ter­na­tio­na­len...
Ju­rist (m/w/d) Fi­nan­cial Li­nes
Rechts­an­wäl­tin/Rechts­an­walt (w/m/d) M&A, Ven­tu­re Ca­pi­tal, Pri­va­te Equi­ty
Ita­li­an / Dutch / Po­lish spea­king Tran­sac­ti­on La­wy­ers (m/f/x)
No­ta­ras­ses­so­ren und No­ta­ras­ses­so­rin­nen (w/m/d)
Wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­ter (m/w/d) mit den Schwer­punk­ten Ur­he­ber- und...
Rechts­an­wäl­tin/Rechts­an­walt (w/m/d) Ar­beits­recht
Syn­di­kus-Rechts­an­walt O&M und IT / Er­neu­er­ba­re En­er­gi­en (w/m/d)
Syn­di­kus­rechts­an­walt/ Voll­ju­rist/ Rechts­an­walt Wirt­schafts­recht und...
Rechts­an­walt (m/w/d) im Be­reich Wirt­schafts­straf­recht
Rechts­an­wäl­te (m/w/d)
Rechts­an­wäl­te (m/w/d) für die Be­rei­che Ge­sell­schafts­recht, M&A und...
Re­fe­rent (m/w/d) PR & Un­ter­neh­mens­kom­mu­ni­ka­ti­on
Voll­ju­rist/-in / Ju­rist/-in bzw. Di­p­lom-Ju­rist/-in / Wirt­schafts­ju­rist/-in...